María José Catalá dividix l’estructura de l’ajuntament de València en 7 grans blocs

estructura de l'Ajuntament de València, estructura del Ayuntamiento de València

L’estructura de l’ajuntament de València: delegacions provisionals

L’alcaldessa María José Catalá ha anunciat una nova estructura per a l’ajuntament de València, amb l’objectiu de garantir una gestió municipal eficient i evitar demores en els procediments administratius. A través de la delegació de la signatura i competències als seus regidors, es busca donar un impuls immediat a la labor municipal i conèixer les necessitats dels diferents servicis gestors mentre s’estructura el govern de manera definitiva.

L’alcaldessa ha emès un decret en què establix que, mentre s’organitzen les àrees i delegacions de manera més adequada per a satisfer les necessitats municipals i impulsar les polítiques del govern, és essencial evitar qualsevol retard o paràlisi en els procediments administratius. Per a això, s’ha designat un regidor responsable de la signatura dels assumptes relacionats amb les seues àrees de competència.

7 grans blocs de gestió de l’Ajuntament

Amb l’objectiu de garantir una transició fluïda, s’han creat set grans blocs de gestió, cadascun d’ells amb un regidor provisional encarregat de la signatura dels servicis. No obstant això, estos regidors no treballaran de manera aïllada, sinó que comptaran amb el suport d’un altre regidor, formant un grup de treball temporal fins que María José Catalá assigne definitivament les delegacions.

Segons la legislació vigent, s’establix un termini de 30 dies per a donar a conéixer les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern Local i presidents de les comissions informatives, així com les delegacions que l’Alcaldia considere oportunes.

Cal destacar que les resolucions signades per l’alcaldessa María José Catalá tenen caràcter provisional, amb l’objectiu de mantenir l’activitat administrativa en marxa sense interrupcions. Aquesta mesura permetrà que l’ajuntament de València continuï funcionant mentre s’organitza de manera definitiva la nova estructura de govern.

L’alcaldessa ha expressat la seua voluntat de garantir una gestió transparent i eficient de l’ajuntament, amb l’objectiu de respondre a les necessitats i demandes dels ciutadans de València. La nova estructura de delegacions i l’assignació provisional de regidors per a la signatura dels servicis són passos inicials per a aconseguir aquesta meta.

Amb esta nova configuració, l’ajuntament de València Catalá vol assegurar una governança efectiva i eficient, evitant demores innecessàries i garantint que l’activitat municipal continue sense interrupcions mentre es consolida el nou govern.

Nomenaments membres de la Junta de Govern Local:

María José Ferrer San Segundo.

Julia Climent Monzó.

Juan Giner Corell.

Juan Carlos Caballero Montañés.

Paula Llobet Vilarrasa.

Santiago Ballester Casabuena.

Jesús Carbonell Aguilar.

Nomenaments tinents d’alcalde:

Primera tinenta d’alcalde: María José Ferrer San Segundo.

Segona tinenta d’alcalde: Julia Climent Monzó.

Tercer tinent d’alcalde: Juan Giner Corell.

Nomenament secretari de la Junta de Govern Local:

Titular de la Secretaria de la Junta de Govern Local: María José Ferrer San Segundo.

Suplent de la Secretaria de la Junta de Govern Local: Juan Giner Corell.

Els 7 grans blocs. Delegació de facultats genèriques per matèries

Hisenda i Participació: María José Ferrer San Segundo.

Recursos Humans i Tècnics: Julia Climent Monzó.

Urbanisme i Habitatge: Juan Giner Corell.

Medi Ambient: Juan Carlos Caballero Montañés. Ací s’inclouen també tots els servicis que li corresponen al portaveu. En este bloc, els servicis estaran coordinats al costat de Carlos Mundina.

Economia i Grans Projectes: Paula Llobet Vilarrasa. En este bloc els servicis estaran coordinats al costat de José Marí Olano.

Benestar Social i Cultura: Santiago Ballester Casabuena. En este bloc els servicis estaran coordinats al costat de José Luis Moreno Maicas, Marta Torrado i Rocío Gil.

Mobilitat i Seguretat Ciutadana: Jesús Carbonell Aguilar. En este bloc els servicis estaran coordinats al costat de Carlos Mundina.

L’abast de la delegació comprén la facultat de dictar actes administratius i de resoldre els recursos administratius interposats, així com la signatura dels documents de qualsevol naturalesa necessaris per a la gestió de les matèries delegades.

Print Friendly, PDF & Email